Zásady ochrany osobních údajů

 
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
 
 
Správce osobních údajů
Aby náš web vzkazyzminulosti.com mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Ing. Bc. Monika Bestrová, IČO: 03715353, se sídlem 696 12 Hovorany 138, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Kyjově, telefon: +420 721 906 983, monik.design@seznam.cz (dále jen „správce“).
 
Správce Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.
 
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
Zdroje osobních údajů
– přímo od subjektů údajů
– velkoobchod
– distributor
– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, apod.)
 
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, webové stránky)
– popisné údaje (např. bankovní spojení)
– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracovávání fotografií)
 
Kategorie subjektů údajů
– zákazník správce
– dopravce
– dodavatel služby
– jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 
Kategorie příjemců osobních údajů
– velkoobchodníci
– finanční ústavy
– veřejné ústavy
– zpracovatel
– státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
– další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)
 
Účel zpracování osobních údajů
– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
– jednání o smluvním vztahu
– plnění smlouvy
– ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
– archivnictví vedené na základě zákona
– plnění zákonných povinností ze strany správce
– ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce samotným správcem a externím poskytovatelem účetních služeb. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
Poučení
Správce zpracovává údaje, které nevyžadují souhlas subjektu údajů. Správce tímto prohlášením tak plní povinnost informovat subjekt o zpracování osobních údajů.
 
Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
– účelu zpracování
– kategorii dotčených osobních údajů
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo externí poskytovatel účetních služeb provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat správce o vysvětlení
– požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
– je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
– nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
– postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
– správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.